RSS Cenník Cenník Cenník Cenník Cenník

Current offer of our real estate office can be found on the portal AReality.sk. The service Moja Realitka is brought to you by AReality.sk - the largest offer of real estate properties in Slovakia.

Cenník

 

 

Real Team realitná kancelária, s.r.o.

Vlčie Hrdlo 85, 821 07 Bratislava, IČO: 512 770 51, DIČ: 212 065 9684, Zapísaná v OR OS BA II, Oddiel: Sro, Vložka č.: Vložka číslo:  125172/B-Zbl

CENNÍK realitných služieb spoločnosti Real Team realitná kancelária, s. r. o.

 

Provízia za sprostredkovanie predaja nehnuteľnosti  

 

CENA NEHNUTEĽNOSTI

VÝŠKA PROVÍZIE Z KÚPNEJ CENY

do 49.999 EUR

2.500 EUR

od 50.000 EUR do 79.999 EUR

3.000 EUR

od 80.000 EUR do 109.999 EUR

3.500 EUR

od 110.000 EUR do 129.999 EUR

4.000 EUR

od 130.000 EUR do 159.999 EUR

5.500 EUR

od 160.000 EUR do  189.999 EUR

6.000 EUR

od 190.000 EUR do 219.999 EUR

7.500 EUR

od 220.000 EUR do 249.999 EUR

10.000 EUR

od 250.000 EUR do 499.999 EUR

15.000 EUR

 

Príklad:

Realitný sprostredkovateľ nie je oprávnený si osobitne účtovať náhradu času za zabezpečenie listu vlastníctva, náhradu za čas spojený s obhliadkami nehnuteľnosti, lebo tieto sú ako samostatne (paušálne) spoplatnené úkony uvedené v tomto cenníku.

 Ak je k sprostredkovaniu potrebné zabezpečiť dokument (napr. výpis z listu vlastníctva, katastrálnu mapu, kópiu kolaudačného rozhodnutia, potvrdenie správcu bytového domu, podpis rezervačnej zmluvy vyžiadaný u notára a pod.), je klient povinný uhradiť realitnému sprostredkovateľovi náhradu nákladov, ktoré pozostávajú z: 1. úradného (správneho) poplatku (napríklad 8 EUR za LV) a 2. paušálnej sumy 25 EUR ako náhradu za strávený čas a 3. náhrady za pohonné hmoty vo výške 0,90 EUR / km, ak vzdialenosť medzi nehnuteľnosťou a úradom/inštitúciou, ktorý dokument vydáva, je viac ako 20 km. V prípade pochybností o určení vzdialenosti je rozhodujúca vzdialenosť, ktorá bude určená prostredníctvom stránky : www.google.com/maps - “získať trasu“.

Príklad:                                                                                                                                                                  

Klient poverí sprostredkovateľa, aby zabezpečil od správcu potvrdenie o nedoplatkoch. Nehnuteľnosť je v centre Bratislavy, sídlo správcu je napr. v centre Trnavy.                                                                                                                            

Ak nedôjde, alebo je potrebné k sprostredkovaniu predaja nehnuteľnostiv zabezpečiť, klient sprostredkovateľovi zaplatí náhradu nákladov takto: 25 EUR za pohonné hmoty v rámci Bratislavy + poplatok, ktorý si za potvrdenie vyžiada správca. Na zabezpečenie dokumentov mimo Bratislavy si realitná kancelária účtuje od sídla firmy : Vlčie Hrdlo 85, Bratislava na 1 km / ( 0,90 EUR) v náhrade sú započítané náklady za pohonné hmoty, amortizáciu a strávený čas a súvisiace poplatky, ktoré za klienta sprostredkovateľ uhradil. V prípade pochybností o určení vzdialenosti je rozhodujúca vzdialenosť, ktorá bude určená prostredníctvom stránky : www.google.com/maps - “získať trasu“.

 

Provízia za sprostredkovanie prenájmu nehnuteľnosti

Si realitná kancelária účtuje za jeden kalendárný mesiac užívania nehnuteľnosti. Účtuje sa od toho, kto požiada o služby realitnej kancelárie (spravidla nájomca ). Minimálna výška provízie za sprostredkovanie prenájmu je 330 EUR.

 

 Individuálne služby a úkony ( ak nie sú zahrnuté v cene provízie ):

 

ÚKON

NÁKLAD

BLIŽŠÍ POPIS

Nábor nehnuteľnosti

20 EUR

Náhrada nákladov spojených s uskutočnením dokumentačnej obhliadky nehnuteľnosti, vrátane vyhotovenia fotografií, zistenia parametrov nehnuteľnosti, rokovania s klientom, prípravy cenovej analýzy za účelom určenia ponukovej ceny nehnuteľnosti  (jednorazová platba).

 

Inzerovanie nehnuteľnosti

 

5 EUR/ deň

Realitný sprostredkovateľ je oprávnený účtovať si náhradu nákladov spojených  s inzerovaním nehnuteľnosti (na internete, v tlačených médiách a pod.) najviac vo  výške 5 EUR/deň.

 

Obhliadky

25 EUR/ mesačne

Nárok na náhradu paušálneho mesačného poplatku vzniká realitnému  sprostredkovateľovi len vtedy, ak na nehnuteľnosti uskutoční najmenej 3 obhliadky  za daný mesiac, vždy s potencionálnym záujemcom (záujemcami).

 

Osobná asistencia

 

25 EUR/ za každú začatú polhodinu

 

Ak je potrebné v prospech klienta niečo zabezpečiť alebo ak si klient vyžiada osobnú  prítomnosť / asistenciu realitného sprostredkovateľa pri niektorom z úkonov, ktorý  nie je ako úkon samostatne týmto cenníkom paušálne spoplatnený, je klient povinný  uhradiť realitnému sprostredkovateľovi náhradu vo výške 25 EUR / za každú začatú  polhodinu.

Vyhotovenie Odhadu hodnoty nehnuteľnosti

20 EUR

 

Vyhotovenie Odhadu hodnoty nehnuteľnosti (napríklad pre potreby dedičského rozhodnutia).

 

Zabezpečenie návrhu rezervačnej zmluvy (budúcej kúpnej alebo budúcej nájomnej zmluvy)

200 EUR

 

Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii).

 

Zabezpečenie návrhu kúpnej zmluvy

 

200 EUR

 

Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii).

 

Zabezpečenie návrhu nájomnej zmluvy

 

100 EUR

Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii.

Zastupovanie pri kúpe nehnuteľnosti

2500 EUR

 

Podľa náročnosti a požiadaviek klienta.